Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk jest jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk.

Instytut posiada osobowość prawną.

Siedzibą Instytutu jest miasto Lublin.

Instytut może posiadać swoje jednostki również w innych miejscowościach na terenie całego kraju.

Instytut działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:

  1. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619, z póź. zm.).
  2. statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do Uchwały nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r.
  3. uchwały nr 13/96 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 czerwca 1986 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Agrofizyki w Instytut Agrofizyki zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 października 1986 r.,
  4. decyzji nr 10/90  Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 12 kwietnia 1990 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk,
  5. statutu Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie zatwierdzonego przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk dnia 20 października 2023 r.

Instytut występuje w stosunkach prawnych we własnym imieniu i działa na własny rachunek.

W imieniu Instytutu oświadczenia woli składa Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.

Instytut nie odpowiada za zobowiązania Akademii, a Akademia nie odpowiada za zobowiązania Instytutu.