Statut instytutu

Zatwierdzam
Prezes Polskiej Akademii Nauk
/Michał Kleiber/
Warszawa, dnia 10.05.2011 r.

I.     Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, zwanym dalej „Instytutem”, jest jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk, zwaną dalej Akademią.
 2. Instytut posiada osobowość prawną.
 3. Siedzibą Instytutu jest miasto Lublin.
 4. Instytut może posiadać swoje jednostki organizacyjne również w innych miejscowościach na terenie kraju.

§ 2

Instytut działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:

        a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619) (zwanej dalej ustawą),  

        b) Statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do Uchwały nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r.,          

        c) uchwały nr 13/96 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 czerwca 1986 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Agrofizyki w Instytut Agrofizyki zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 października 1986 r.,       

        d) decyzji nr 10/90 Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 12 kwietnia 1990 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk,                                                                  

        e) niniejszego Statutu Instytutu.

§ 3

 1. Instytut występuje w stosunkach prawnych we własnym imieniu i działa na własny rachunek.
 2. W imieniu Instytutu oświadczenia woli, składa Dyrektor Instytutu lub osoba przez niego upoważniona.
 3. Instytut nie odpowiada za zobowiązania Akademii, a Akademia nie odpowiada za zobowiązania Instytutu.

§ 4

Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w otoku.

II.     Zadania Instytutu

§ 6

 1. Instytut jest jednostką naukową Akademii, której przedmiotem działalności jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk rolniczych, fizycznych, chemicznych i biologicznych.
 2. Do zadań Instytutu należy w szczególności:

        1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie specjalności agrofizyka oraz upowszechnianie wyników tych badań,   

        2) wspieranie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową, o których mowa w art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz.617),    

        3) kształcenie kadry naukowej i specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie agrofizyki,      

        4) współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,     

        5) współpraca ze środowiskiem społeczno - gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia,        

        6) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej poprzez konsorcja naukowe i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi,
           

        7) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Akademii.
           

    3. Zadania wymienione w ust. 2 Instytut realizuje w szczególności poprzez:

        1) prowadzenie badań naukowych,

        2) publikowanie wyników prac badawczych,

        3) nadawanie stopni naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,

        4) prowadzenie studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia,

        5) ochronę własnych oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą,          

        6) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami naukowymi, jak również innymi podmiotami,        

        7) opracowywanie ekspertyz i opinii w zakresie problematyki naukowej Instytutu,

        8) organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe) w celu upowszechniania wyników badań,         

        9) prowadzenie działalności gospodarczej wspierającej działalność naukową Instytutu, w tym zwłaszcza produkcję prototypowej aparatury naukowobadawczej,    

       10) prowadzenie działalności wydawniczej, bibliotecznej, informacyjnej i promocyjnej,

       11) dbałość o przestrzeganie standardów etycznych w nauce.

Instytut może organizować pracownie gościnne w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych przez pracowników uczelni i innych jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

III.      Organizacja Instytutu

§ 7

Organami Instytutu są:

 1. Dyrektor,
 2. Rada Naukowa.

§ 8

 1. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem zgodnie z zasadami celowości, gospodarności, oszczędności i racjonalnej gospodarki oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.
 2. Dyrektor swoją funkcję sprawuje przy udziale dwóch Zastępców ustalając szczegółowe
  zakresy ich zadań:
   1) Zastępcy Dyrektora do spraw Naukowych,
   2) Zastępcy Dyrektora do spraw Administracyjno-Ekonomicznych.

§ 9

Prezes Akademii powołuje na Dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze konkursu,
którego tryb określają odrębne przepisy, na okres 4 lat.

§ 10

Do zakresu działania Dyrektora Instytutu należy w szczególności:
       1) kierowanie w ścisłej współpracy z Zastępcami całością prac Instytutu i reprezentowanie go na zewnątrz,      

       2) wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu czynności z zakresu prawa pracy zastrzeżone dla pracodawcy,        

       3) opracowywanie rocznych projektów planów badań naukowych, finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności  Instytutu,          

       4) opracowywanie projektów programów rozwoju badań naukowych i innowacji Instytutu,    

       5) przedstawienie Radzie Naukowej do zaopiniowania projektów i wniosków w sprawach należących do zakresu jej działania,          

       6) opracowanie regulaminu pracy Instytutu,

       7) ustalanie regulaminu organizacyjnego i przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu.
          

§ 11

 1. Dyrektor Instytutu powołuje Zastępcę Dyrektora do spraw Naukowych na czteroletnią kadencję po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Naukową przedstawionej przez niego kandydatury.
 2. Zastępca Dyrektora do spraw Naukowych może zostać odwołany przez Dyrektora Instytutu przed upływem kadencji po uprzednim wyraŜeniu opinii przez Radę Naukową.

§ 12

Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora do spraw Naukowych naleŜy w szczególności:

        1) planowanie badań naukowych,

        2) nadzór nad realizacją zadań badawczych,

        3) nadzór nad wykorzystaniem środków finansowych i materiałowych przyznanych na realizację badań, 

        4) merytoryczny nadzór nad zakładami naukowymi,

        5) nadzór nad Studiami Doktoranckimi,

        6) nadzór merytoryczny nad pracą biblioteki i informacji naukowej,

        7) nadzór merytoryczny nad wydawnictwem,

        8) nadzór nad sprawozdawczością z badań naukowych,

        9) nadzór nad kształceniem i doskonaleniem kadr,

      10) nadzór nad upowszechnianiem wyników badań,

      11) nadzór nad współpracą z placówkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi,

      12) nadzór nad podejmowaniem inicjatyw w zakresie wdrażania do praktyki wyników badań naukowych.
         

§ 13

Zastępcę Dyrektora do spraw Administracyjno-Ekonomicznych zatrudnia Dyrektor Instytutu.

§ 14

Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora do spraw Administracyjno-Ekonomicznych należy w szczególności:

        1) organizowanie, kierowanie i koordynowanie pracy bezpośrednio podległych jednostek organizacyjnych,     

        2) organizowanie racjonalnej, oszczędnej i celowej gospodarki środkami materiałowymi,

        3) nadzór nad sprawami:         

          · administracyjno-biurowymi,
          · transportowymi,
          · gospodarki materiałowo-magazynowej,
          · inwestycyjno-remontowymi,
          · realizacji zamówień publicznych,

       4) organizowanie ochrony mienia Instytutu,

       5) organizowanie należytych warunków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, nadzór nad ich przestrzeganiem przez podejmowanie środków zabezpieczających i gwarantujących ich realizację,     

       6) nadzór nad gospodarką paliwami oraz obiegiem druków ścisłego zarachowania.

§ 15

Dyrektor Instytutu powierza na czteroletnią kadencję funkcje kierowników zakładów naukowych Instytutu osobom, które uzyskały pozytywną opinię Rady Naukowej. Liczba kadencji jest nieograniczona.

§ 16

 1. Dyrektor może powoływać i rozwiązywać zespoły problemowe lub komisje doradcze i opiniodawcze, w składzie i na czas przez niego określony.
 2. Zakres działania i tryb pracy jednostek, o których mowa w ust. 1 określa decyzja Dyrektora o ich powołaniu.

§ 17

 1. Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki.
 2. Rada Naukowa w szczególności:

        1) określa profil działalności naukowej Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki,        

        2) przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej,      

        3) zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu,

        4) dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników Instytutu,

        5) przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych uprawnień,       

        6) uchwala statut Instytutu i jego zmiany,

        7) opiniuje wnioski Dyrektora Instytutu kierowane do Prezesa Akademii dotyczące mianowania na stanowisko profesora  zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego,       

        8) opiniuje wnioski Dyrektora Instytutu dotyczące awansowania pracowników naukowych, powołania Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych oraz kierowników wewnętrznych jednostek naukowych Instytutu,               

        9) uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe,        

       10) ma prawo zgłaszania kandydatów na członków Akademii,

       11) ma prawo zgłaszać i opiniować kandydatury do nagród naukowych,

       12) wybiera członków Komisji dyscyplinarnej Instytutu,

       13) podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej w ustawie, statucie Akademii lub statucie Instytutu,        

       14) rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji władz Akademii oraz wniesione pod obrady przez członków Rady lub Dyrektora Instytutu.
          

    3. Zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 18

 1. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata.
 2. Liczba członków Rady Naukowej wynosi 43 osoby, łącznie z członkami Akademii powołanymi przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych Akademii.

§ 19

   W skład Rady Naukowej wchodzą:

 1. osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie do 25 osób,
 2. członkowie Akademii powołani do udziału w pracach Rady przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych Akademii,
   
 3. osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, wybrane przez osoby wymienione w pkt 1 i 2, w liczbie do 13 osób,
 4. wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 2 osób, wybieranych przez innych pracowników naukowych niż określeni w pkt 1,
 5. wybrany przedstawiciel doktorantów,
 6. Dyrektor Instytutu i Zastępca Dyrektora do spraw Naukowych,
 7. nie więcej niż 4 osoby spoza Instytutu, wyróżniające się wiedzą i znaczącym dorobkiem w dziedzinie objętej zakresem działania Instytutu, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora, wskazane przez przewodniczącego centrum, odpowiedniego ze względu na specjalność naukową Instytutu, o którym mowa w art. 56, ust. 1, pkt 7 ustawy o Akademii.

§ 20

 1. Wybory członków Rady Naukowej, o których mowa w § 19 pkt 1 dokonywane są na zebraniu osób, o których mowa w § 19 pkt 1 w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% uprawnionych.
 2. Wybory członków Rady Naukowej, o których mowa w § 19 pkt 3 dokonywane są na zebraniu osób, o których mowa w § 19 pkt 1 i 2 w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% uprawnionych, przy czym lista kandydatów zgłaszana jest na zebraniu wyborczym w nieograniczonej liczbie.
 3. Wybory członków Rady Naukowej w grupie pracowników naukowych, o których mowa w § 19 pkt 4, przeprowadza się na odrębnym zebraniu pracowników Instytutu uprawnionych do wyboru, w tajnym głosowaniu, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% uprawnionych, przy czym lista kandydatów zgłaszana jest przez uprawnionych do głosowania.
 4. Wyboru przedstawiciela doktorantów, o którym mowa w § 19 pkt 5, przeprowadza się na zebraniu doktorantów Instytutu, w tajnym głosowaniu, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% uprawnionych, przy czym lista kandydatów zgłaszana jest przez uprawnionych do głosowania.
 5. Kandydować mogą osoby, które wyraziły zgodę na udział w pracach Rady Naukowej.

§ 21

Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje wiceprezes Akademii nadzorujący Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych Akademii lub upoważniona przez niego osoba.

§ 22

 1. W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych oraz badawczo-technicznych Instytutu orzeka w pierwszej instancji Komisja dyscyplinarna.
 2. Komisja dyscyplinarna składa się z pięciu członków wybieranych na czteroletnią kadencję przez Radę Naukową spośród kandydatów zgłoszonych przez pracowników naukowych oraz badawczo-technicznych Instytutu.

§ 23

Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy.

IV. Postanowienia końcowe

§ 24

 1. Schemat struktury organizacyjnej Instytutu określa Załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
 2. Wewnętrzną organizację Instytutu określa Regulamin organizacyjny.
 3. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala Regulamin pracy.

§ 25

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się postanowienia aktów prawnych wskazanych w § 2 Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 26

Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 27

Niniejszy Statut został uchwalony w dniu 25 lutego 2011 r. przez Radę Naukową Instytutu, zaopiniowany przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych Akademii w dniu 14.04.2011 r., wchodzi w Życie z dniem zatwierdzenia przez Prezesa Akademii.

§ 28

Traci moc Statut zatwierdzony przez Prezesa Akademii w dniu 25 maja 2006 r.


Załączniki

pobierz Statut Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

 

Dokument wpisał: Anna Wiśniewska
Dokument wytworzył: Anna Wiśniewska
Data wytworzenia informacji:  2012-01-01
Data udostępnienia informacji:  2012-01-01