Zgodnie ze Statutem przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk rolniczych, fizycznych, chemicznych i biologicznych.

 

Działalność Instytutu skupia się na prowadzeniu badań poznawczych i aplikacyjnych oraz kształceniu kadr naukowych w zakresie zastosowań fizyki do rozwiązywania problemów kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego, zrównoważonego rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.


Aktualne badania naukowe obejmują cztery obszary:

FIZYKA I BIOLOGIA ŚRODOWISKA

 • Właściwości fizyczne, chemiczne i fizyko-chemiczne gleby oraz roślin i ich związek z przebiegiem procesów transportu masy i energii w systemie gleba-roślina-atmo-sfera
 • Bazy danych i systemy regulacji zjawisk powierzchniowych oraz hydro- i termofizycznych właściwości  gleby
 • Zjawiska i procesy warunkujące fizyczną  jakość gleby
 • Związki pomiędzy fizycznymi i biologicznymi właściwościami gleby a stanem jej natlenienia
 • Emisja gazów cieplarnianych z gleby do atmosfery
 • Jakość  środowiska

FIZYKA MATERIAŁÓW ROŚLINNYCH

 • Właściwości fizyczne roślin i płodów rolnych
 • Procesy fizyczne istotne dla zbioru, transportu, przechowywania i przetwarzania surowców pochodzenia roślinnego
 • Mikrostruktura materiałów roślinnych
 • Fizyczne metody identyfikacji uszkodzeń płodów rolnych oraz oceny jakości surowców i produktów rolniczych
 • Usprawnienia technologii polepszających jakość surowców i produktów żywnościowych oraz pasz

METROLOGIA AGROFIZYCZNA

 • Opracowywanie i doskonalenie fizycznych metod i urządzeń do pomiaru, monitoringu i analizy czasowo-przestrzennej zmienności fizycznych parametrów środowiska glebowego i materiałów rolniczych poddawanych procesom agrotechnicznym i technologicznym
 • Standaryzacja metod pomiarowych

MONITORING, MODELOWANIE I SYMULACJE KOMPUTEROWE

 • Opracowania metodyczne i aparaturowe w zakresie monitoringu procesów fizycznych i fizykochemicznych zachodzących w środowisku podczas wzrostu i rozwoju roślin
 • Modele prognostyczne związane z rolniczym wykorzystaniem środowiska oraz optymalizacją procesów technologicznych pod kątem wytwarzania  bezpiecznej  żywności
 • Symulacje komputerowe procesów fizycznych i fizykochemicznych - w środowisku przyrodniczym i obróbce płodów rolnych

 

Instytut prowadzi czteroletnie studia doktoranckie przygotowujące absolwentów nauk przyrodniczych do uzyskania stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki poprzez prowadzenie badań i udział w programowych zajęciach. Część zajęć objęta jest wspólnym programem Środowiskowych Studiów Doktoranckich prowadzonych wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

 

 

Dokument wpisał: Anna Wiśniewska
Dokument wytworzył: Anna Wiśniewska
Data wytworzenia informacji:  2012-01-01
Data udostępnienia informacji:  2012-01-01